Störningar i vatten- och avloppsförsörjning


I Sverige har vi vant oss vid att ha mycket goda vattenresurser och därmed kunnat tillgodose vårt behov av vatten. Ett     tydligt uttryck för detta är att allt vatten som distribueras från allmänna vattenanläggningar håller dricksvattenkvalitet.

Det kan uppstå stora problem i dricksvattenförsörjningen, även om sådana är sällsynta i Sverige. Avbrott i vattenförsörjningen påverkar de flesta människor och verksamheter i samhället. Vatten behövs för all livsmedelshantering och för att upprätthålla en hygienisk livsmedelsproduktion. Vatten behövs i industrier, kontor, kommunala verksamheter och för brandbekämpning. Hushållen behöver, förutom dricksvatten för överlevnad, vatten för duschar, toaletter och matlagning. Sjukhusen är särskilt känsliga för vattenavbrott, vilket också Hot- och riskutredningens studie Staden på vatten utan vatten påvisar tydligt.

Alla störningar i vattenförsörjningen ger inte upphov till avbrott. Störningar kan också ge upphov till tveksam, eller dålig vattenkvalitet. Vattenburna sjukdomar kan även spridas via vattenledningsnätet med resultatet att ett stort antal människor insjuknar.

Det finns en tröghet i vattenförsörjningssystemen som gör det mycket svårt att göra snabba förändringar vid ett akut hot. Sammanfattningsvis är elavbrott, dricksvattenförorening av avloppsvatten, miljöolyckor, sabotage och terrorism samt ledningssystemens åldrande de främsta riskerna.

Avloppssystemen förutsätter i stor utsträckning vatten för transport av avfallet. Störningar i avloppssystemet riskerar att snabbt leda till hygieniska och sanitära olägenheter, och resultatet kan bli ökad spridning av sjukdomar och epidemier. Den moderna staden med sina hårdgjorda ytor är dessutom beroende av ett fungerande avloppsnät för att avleda nederbörd och undvika översvämning.
 
 

Textunderlag för störningar i vatten- och avloppsförsörjningen se redaktionen
Senast ändrad 2000-04-03
© RiskNet/FOI