Störningar i vatten- och avloppsförsörjning

Tidskrifter, Litteratur & Referenser

Här följer en lista över tidskrifter och litteratur som är av intresse inom området kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen.

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga referenser eller om Du har synpunkter på hur en litteratur & tidskriftssida skall se ut så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.

Tidskrifter

CIRKULATION - facktidning för kommunal VA
VATTEN - Föreningen Vattens tidning
 
 

Referenser

Staden på vatten utan vatten, Delbetänkande av hot- och riskutredningen, SOU 1995:21

Stadens tekniska infrastruktur - En kunskapsöversikt, B. Svedinger, BFR, 1989.

Riskhandbok för dricksvattenförsörjning, H. Wahren (Ed.), Statens livsmedelsverk, 1997. Innehåller även en omfattande, kommenterad, litteraturlista.

Avloppsledningsnät, S. Kapilashrami, avd. för Vattenvårdsteknik, KTH, 1990

Vattenförsörjning, V. Jansa, B. Gustafsson, avd. för Vattenvårdsteknik, KTH, 1975.

Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred, Regeringens skrivelse, Skr 1998/99:33, 1998.

Den tekniska infrastrukturens sårbarhet, funktion och säkerhet, U. Dellgar m fl, delrapport ÖCB, 1997.
 

Litteratur (ett urval)

Dricksvattenförsörjning vid allvarliga störningar, H. Wahren, Statens livsmedelsverk, 1996.

Förbrukning och lagring av processkemikalier vid vattenverk, Tore Stenström, Statens livsmedelsverk, 1994.

Genomgång av beredskapsläget vid några vattenverk, E. Isgård, R. Bergström, T. Olsson, Statens livsmedelsverk, 1994.

Laboratorieberedskap för dricksvatten, H. Wahren, C. Nordensten, B. Norling, Statens livsmedelsverk, 1994.

Risk- och säkerhetsfaktorer vid anläggning för dricksvatten, A. Hult, Statens livsmedelsverk, 1993.

Sårbarhet hos modern mät-, styr- och reglerteknik, U. Eriksson, T. Stenström, Statens livsmedelsverk, 1994.

Säkrare dricksvattenförsörjning, SAMVA, Statens livsmedelsverk, 1994.

Vattenförsörjning i krig, M. Broberg Wulff, L. Hedberg, FOA-R-94-00004-1.2-SE, FOA, 1994.

PRIVA, Prioriteringsstrategi för underhåll, förnyelse och förbättring av VA-ledningsnät, VAV P63, 1987.

Kemikalieolyckor vid vattentäkt - erfarenheter och sanering, L. Tilly och J. Willert, SNV-rapport 4655, Statens Naturvårdsverk, 1996.
 

Senast ändrad 1999-11-23
© RiskNet/FOI