Störningar i vatten- och avloppsförsörjning

Beredskap

När det gäller ansvarsförhållandena för statliga, kommunala och andra organ i fråga om störningar i vattenförsörjningen och avloppssystemen kan det kronologiskt delas upp i följande tre skeenden:

Förebygga                      Vidta åtgärder för att förhindra att en olycka eller allvarlig störning
                                       i viktiga samhällsfunktioner ska inträffa

Minska konsekvenser    Vidta åtgärder för att begränsa verkningarna och göra de
                                      förberedelser som fordras för att sådana åtgärder ska kunna vidtas

Återställa                        Vidta åtgärder när det inte längre finns risk för ytterligare skador
                                      eller att en skada som har inträffat ska bli värre, t.ex. bevakning,
                                      restvärdesskydd, sanering och återuppbyggnad.

Kommunerna har enligt Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (1970:244), skyldighet att sörja för att vattenförsörjningen och avlopp ordnas med hänsyn till hälsoskydd och att tillgång finns till vatten av tillräcklig mängd och tillfredsställande beskaffenhet.

Försörjningen med vatten regleras av ett flertal författningar och därtill av flera olika tillsynsmyndigheter. Det finns i dagsläget ingen myndighet som har ett samordnande ansvar. 1992 inrättades en samverkansgrupp (SAMVA), med företrädare för berörda myndigheter och organisationer, för att se över frågor om vattenkvalitet och vattenförsörjning. För närvarande pågår diskussioner om att utse en central myndighet med samordningsansvar för beredskapen på vattenområdet. Regeringen anser, enligt Regeringens skrivelse 1998/99:33, att en sådan myndighet skulle kunna föreskriva beredskapsåtgärder för att vattenförsörjningen skall kunna fungera vid allvarliga påfrestningar på samhället.

När det gäller vattentäkter och planfrågor har Naturvårdsverket enligt den nya Miljöbalken (1998:808) ansvar över tillsynen över naturresurser och den centrala tillsynen över efterlevnad av bestämmelser om att skydda vattentäkter. Vidare har Boverket, enligt Plan- och bygglagen (1987:10) och Miljöbalken, ansvar för att utarbeta underlag för bevarande och skydd av naturresurser avsedda att utnyttjas för vattenförsörjning.

När det gäller vattenkvalitet, utformar Livsmedelsverket med stöd av Livsmedelslagen (1971:511) regelverket för dricksvattenkontroll och ställer krav på dricksvattenkvalitet. Den direkta tillsynen av dricksvattnets kvalitet utförs av kommunerna.

Socialstyrelsen har enligt Smittskyddslagen (1988:1472) ansvar för tillsynen över smittskyddet och ska hindra att smittsamma sjukdomar överförs med exempelvis dricksvatten. Socialstyrelsen är även funktionsansvarig myndighet för funktionen Hälso- och sjukvård och därigenom ansvarig för exempelvis sjukvårdens vattenförsörjning.
 

Senast ändrad 1999-11-11
© RiskNet/FOI