Terrorism


Med terrorism menas användning av våld, hot eller tvång för politiska syften. Det är således en säkerhetshotande verksamhet som riktar sig mot andra intressen än rikets yttre säkerhet. I Sverige till skillnad från vad som gäller i andra europeiska länder är inte terrorism som sådan ett särskilt brott utan begreppet kan i sig inrymma många skilda brott.

Terrorismen brukar uppträda i tre olika former:

Nationell terrorism har ofta sitt ursprung i ett verkligt eller upplevt politiskt eller socialt missförhållande i en viss stat. Våldet utövas i regel inom statens gränser och riktar sig mot statens företrädare och intressen. Den internationella terrorismen har en liknande grund men riktar sig mot mål utanför hemlandets gränser, såsom ambassader eller flygplatser. Såväl den nationella som den internationella terrorismen utövas som regel av fristående organisationer eller grupper. Statsterrorismen däremot styrs från eller har sitt ursprung i en statsledning. Mål för denna typ av terrorism kan vara regimkritiker eller andra som anses farliga för regimen.

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bekämpa terrorism på ett effektivt sätt är att man har kunskaper om de regimer, organisationer, grupper etc. som bejakar terror som medel för sina politiska strävanden. Den viktigaste kunskapsproduktionen sker genom de nationella säkerhetstjänsterna och olika internationella organ, men även inom den akademiska världen och på andra håll sker viktigt arbete för att skapa förståelse kring de mekanismer och processer som leder fram till terrorism och enskilda terrordåd.
 

Textunderlag för terrorism se redaktionen

Senast ändrad 2002-02-10
© RiskNet/FOI