Terrorism

Forskning

Forskningsfinansiärer och uppdragsgivare
Forskningsorganisationer
Terrorismforskning i Sverige
Av naturliga skäl är forskning om terrorismen väletablerad i länder som Israel, Storbritannien och USA. I Sverige är den däremot inte särskilt omfattande eftersom terrorism inte är någon utbredd företeelse här.

Det som karakteriserar terrorismforskningen i Sverige är att det saknas en samlad beskrivning av forskningsbehovet. Många av projekten har karaktären av kartläggningar och utredningar. Statsmakternas behov av svar på vissa specifika frågeställningar har varit styrande. Behovet av en mer djuplodande forskning om terrorismens mest grundläggande frågor har upplevts som litet.

Många av forskningsprojekten utförs vid Försvarets forskningsanstalt, FOI.
Men det finns flera skäl för svenska aktörer att vidga och fördjupa kunskapen om terrorism. Som medlemmar i EU och vid internationella insatser kan nya frågeställningar och situationer uppkomma som inte har varit aktuella på hemmaplan.
 
 

Forskningsfinansiärer och uppdragsgivare

Försvarsdepartementet

Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF

Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB
 

Forskningsorganisationer

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

Försvarshögskolan, FHS

Karlstads universitet

Stockholms universitet

University of S:t Andrews
 
 

 

Senast ändrad 2002-02-10
© RiskNet/FOI