Terrorism

Beredskap

När det gäller ansvarsförhållandena för statliga, kommunala och andra organ vad gäller terrorism kan det kronologiskt delas upp i följande två skeden:

Förebygga                              Vidta åtgärder för att förhindra att en olycka eller allvarlig störning
                                                 i viktiga samhällsfunktioner ska inträffa

Minska konsekvenser          Vidta åtgärder för att begränsa verkningarna och göra de
                                                förberedelser som fordras för att sådana åtgärder ska kunna vidtas

I Sverige har statsmakterna som mål att terrorism först och främst ska förebyggas och förhindras. Terrorismverksamhet som riktas mot personer och objekt inom Sverige samt mot svenska officiella intressen utomlands, ska avslöjas.

Säpo
Säkerhetspolisen, Säpo, ansvarar för bekämpningen av terrorism i Sverige. Eftersom den internationella terrorismen rör sig över gränserna är Säpo i detta arbete beroende av internationellt samarbete för att få tillgång till nödvändiga informationer. I terrorismbekämpning ingår också att motverka sådan verksamhet som inte har anknytning till Sverige, exempelvis flyktingspionage från regimer eller organisationer i andra länder som förknippas med terrorism.

Terroristlagstiftning
Sedan 1973 finns en terroristlag i Sverige. Lagen riktar sig enbart mot utländska medborgare och från början var det regeringen som beslutade om vilka personer och organisationer som bedömdes som terrorister, med hjälp av underlag från Säpo. Efter stegvisa förändringar i lagen finns sedan 1991 en "Lag om särskild utlänningskontroll" där organisationskriteriet är borttaget, alltså att den misstänkte ska tillhöra en av regeringen misstänkt terroriststämplad organisation. Nu är det enbart personens beteende som bedöms. All form av verksamhet som kan hota rikets säkerhet omfattas av lagen, även spioneri och olovlig underrättelseverksamhet.

Specialstyrka mot terrorism
1991 upprättades en speciell insatsstyrka mot terrorism, Nationella Insatsstyrkan. Den är sedan 1996 organiserad under "piketen", den särskilda insatsstyrkan vid Polismyndigheten i Stockholms län. Styrkan består av cirka 50 poliser och har som huvuduppgift att frita eventuell gisslan. Den sätts in som sista utväg vid en skarp situation. Styrkan har särskild kompetens om skjutvapen och sprängämnen. Halva tjänstgöringstiden ägnas åt utbildning och träning. Nationella Insatsstyrkan har aldrig tagits i bruk i sin helhet.
 
 

Senast ändrad 2000-09-12
© RiskNet/FOI