Störningar i publika telekommunikationer


 
Det ökande beroende i samhället av väl fungerande telekommunikationer minskar toleransen för avbrott och störningar. Samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning förlitar sig allt mer på att kommunikation inom tele- och dataområdet fungerar med stor säkerhet. Störningar i tele- och datorsystemen kan medföra stora ekonomiska förluster och även påverka betalningsförmedlingen och de finansiella systemen.

Förändringar i omvärlden och den snabba utvecklingen inom teleområdet har enligt Regeringens skrivelse (Skr 1998/99:33) Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred medfört stora omvärderingar av sårbarheten i telesystemen. Den starka kommersiella utvecklingen har givit tillgång till nya kommunikationsmöjligheter, och tekniken är snart helt digitaliserad med ökad funktionssäkerhet och minskad risk för avlyssning. En mångfald fysiska och logiska nät växer fram såväl inom det fasta som de mobila näten och detta ger en rad möjligheter at öka telekommunikationernas robusthet. Den snabba teknikutvecklingen med nya tjänster har dock även medfört en ökad sårbarhet på vissa håll. Möjligheter finns i dag att göra intrång och manipulera dåligt skyddade datasystem, och den starka konkurresen inom teleområdet har lett till ökad centralisering och koncentrering av nyckelfunktioner inom driftledning, övervakning och styrning av näten.
 
 

Textunderlag för störningar i publika telekommunikationer se redaktionen

Senast ändrad 2001-09-18
© RiskNet/FOI