Störningar i publika telekommunikationeren

Tidskrifter, Litteratur & Referenser

Här följer en  lista över tidskrifter och litteratur som är av intresse inom området störningar i publika telekommunikationssystem.

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga referenser eller om Du har synpunkter på hur en litteratur & tidskriftssida skall se ut så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.
 

Referenser

Svåra påfrestningar. Säkerheten inom el-, tele-, rundradio vid ett nytt försvarsperspektiv, C. Frost m fl, FOI, 1996

Informationskrigföring och publika telekommunikationer - ett förslag till åtgärdsprogram, P. Wallström, FOI, 1998.

Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred, Regeringens skrivelse, Skr 1998/99:33, 1998.

Utan el stannar Sverige, Delbetänkande av Hot- och riskutredningen, SOU1995:20, 1995.

Information om beredskapsverksamheten inom funktionen telekommunikationer, Post- och telestyrelsen, 1998.

Kartläggning av tele- och IT-infrastruktur, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Post- och telestyrelsen, 1999
 

Litteratur (ett urval)

Spel för utvärdering av funktionen Telekommunikationer - resultat och erfarenheter, M. Lignell m fl, FOI-D--96-00256-1.2--SE, FOI, 1996.

Kärnladdningars verkan på telesamband mm (EMP- och joniserade strålnings verkan på elektronik och optik), S. Risberg och G. Göransson, FOI rapport C 30302-A3, FOI, 1981.

Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred, Regeringens proposition 1996/97:11, 1996.

Hur svåra störningar i den tekniska infrastrukturen kan påverka betalningsförmedlingen, M. Hedvall, FOI-R--99-01053-170-SS, FOI, 1999.


Senast ändrad 1999-11-23
© RiskNet/FOI