Störningar i publika telekommunikationer

Beredskap

Post- och telestyrelsen (PTS) är sektorsmyndighet för teleområdet. Televerksamheten regleras av Telelagen (1993:597), samt av Teleförordningen (1997:399) och föreskrifter från PTS, vilka bygger på telelagen.

Telefunktionen är en av totalförsvaret prioriterad funktion. Skyldighet finns att planera för att vid krigsfara och höjd beredskap upprätthålla verksamheten, dock främst för totalförsvarets behov.

Telelagen säger att den som tillhandahåller teletjänster eller nätförbindelser skall tillgodose rimliga krav på teknisk säkerhet i verksamheten. Post- och Telestyrelsens föreskrifter säger att en tillståndshavare ska planera för att vid höjd beredskap och krig kunna fortsätta driften av verksamheten och så långt möjligt tillhandahålla samma tjänster som i fred. Några mer specifika bestämmelser, såsom tidskrav vid avbrott av olika typer finns dock ej. Inte heller åläggs aktörerna på teleområdet några krav på kontinuerlig funktion eller dylikt.

Telia garanterar exempelvis inte kontinuerliga teleförbindelser. Vissa företag betalar extra för ökad säkerhet, och i de fallen finns ett åtagande från Telias sida. Sådana åtaganden kan innebära viss längsta tid för avbrott, prioritering vid reparationer och liknande.

Riksdagen beslutade 1996 om en ändring i telelagen vilken innebar att ett avgiftsystem infördes för att finansiera åtgärder som syftar till skydd av telekommunikationerna mot fredstida hot.

Det finns idag inga bestämmelser om hur prioritering av exempelvis totalförsvarsviktiga abonnenter skall gå till. Krigsabonnentplanen har också upphört att gälla. Det pågår för närvarande diskussioner om hur en prioritering tekniskt ska kunna göras, men inte vilka abonnenter som bör betraktas som prioriterade. Regeringen kan ingripa vad gäller begränsningar i teletrafiken.

 I övrigt när det gäller ansvarsförhållandena för statliga, kommunala och andra organ i fråga om störningar i publika telekommunikationssystem kan det kronologiskt delas upp följande två skeden:

Förebygga                      Vidta åtgärder för att förhindra att en olycka eller allvarlig störning
                                       i viktiga samhällsfunktioner ska inträffa

Minska konsekvenser   Vidta åtgärder för att begränsa verkningarna och göra de
                                      förberedelser som fordras för att sådana åtgärder ska kunna vidtas
 
 
 

Senast ändrad 1999-11-11
© RiskNet/FOI