Allvarlig smitta 
För mänskligheten helt nya eller förändrade smittämnen upptäcks i en ökande takt. Klimatförändringar, miljöförstöring och befolkningsökning torde vara några av skälen. Människors sätt att snabbt förflytta sig gör att infektionssjukdomar sprider sig betydligt fortare än tidigare.

Smittsamma sjukdomar är ett av världens stora medicinska problem. Trots att det bedrivs mycket forskning kring dessa sjukdomar saknas ofta effektiva botemedel, särskilt mot vissa virus- och parasitsjukdomar. Bakterieinfektioner har hittills framgångsrikt kunnat botas men de senaste åren har nya antibiotikaresistenta stammar utvecklats. Under de senaste 20 åren har enligt Smittskyddsinstitutet (SMI) minst 25 nya smittämnen identifierats på olika håll i världen. Ebolaepidemin år 1995 visade hur ett av världens mest dödliga blödarfebervirus kunde spridas i byar och på sjukhus under dåliga hygieniska förhållanden.

Difteri- och koleraepidemier har under senare år grasserat t.ex. i Ryssland. Antalet tuberkulosafall har ökat bl.a. i Östeuropa. Salmonellainfektioner är vanliga i många europeiska länder.

Med undantag för smittkoppor finns alla kända infektionssjukdomar kvar i Sverige och i övriga världen, trots nya och förbättrade vacciner.
 (Regeringens proposition 1996/97:11, sid 82-83)
 

Textunderlag för allvarlig smitta se redaktionen
 

Senast ändrad 2000-04-07
© RiskNet/FOI