Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen


Stora mängder kemikalier hanteras dagligen i samhället. De transporteras på våra vägar och järnvägar, de används inom processindustrin och olika typer av anläggningar. Kemiska stridsmedel är en realitet på flera håll i världen och utgör ett potentiellt hot mot vår säkerhet, även i fredstid.

Den kommersiella hanteringen av kemikalier har under vårt århundrade utvecklats från en närmast hantverksmässig verksamhet till en storindustri. Antalet substanser som framställs och bearbetas har ökat. Krav på ekonomi och snabbhet har lett till storskalighet och en allt mera avancerad processteknologi. Avancerad teknik innebär ofta en ökad sårbarhet. Defekter i tekniska system kan leda till olyckor som kan förorsaka allvarliga personskador och skador på miljö och materiel.

Samtidigt med den industriella utvecklingen har en kraftig urbanisering skett, vilket har medfört att befolkningscentra har hamnat i industriernas omedelbara närhet eller i närheten av transportvägar för kemikalier. Ett exempel på detta var tågolyckan i Borlänge i mars 1998. En järnvägsvagn med 99 procentig salpetersyra sprang läck inne på bangården i närheten av Borlänge centrum.

Trots säkerhetsbestämmelser och andra säkerhetshöjande åtgärder är det oundvikligt att människor utsätts för risker i samband med kemikalieolyckor.

Skulle en olycka med kemikalier inträffa, behövs personer med aktuella och fördjupade kunskaper i hur man leder och organiserar räddnings- och saneringsinsatserna. Forskning inom området kemikalieolyckor bedrivs av universitet och högskolor, andra forskningsorganisationer samt inom den kemiska industrin.
 

Textunderlag för kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen se redaktionen
 

Senast ändrad 2000-04-03
© RiskNet/FOI