Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen

Länkar

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga länkar så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.

Kemikalier, toxikologi, medicin m.m.
Kemikalieinspektionen
Socialstyrelsen

Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA
Stanford Environment Engineering Program, USA
Western Region Hazardous Substance Research Center, Stanford,  USA
The Toxikon Multimedia Project, University of Illinois at Chicago
Toxicology and Environmental Health,  USA National Library of Medicine
Toxicology Data Network, TOXNET, USA National Library of Medicine
Environmental Chemicals Data and Information Network - Ecdin, EU
USA National Toxicology Program - NTP

Industriell hantering av kemikalier etc.
Arbetarskyddsstyrelsen
Boverket
Forskningrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Center for Chemical Process Safety - CCPS, American Institute of Chemical Engineers, USA.
UCLA Center for Clean Technology, University of California, USA.

Chemical Safety and Hazard Investigation Board - CSB, USA
Occupational Safety and Health Administration - OSHA, USA
National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH, USA

Transporter av farligt gods etc.
Statens Haverikommission, SHK
Kommunikationsforskningsberedningen, KFB
Vägverket

IATA Dangerous Goods Information OnLine
International Civil Aviation Organization, ICAO 
ICAO, Div. flyglänkar 
Transport Canada's Dangerous Goods
Transport Emergency Centre, CANUTEC, Canada
Office of Hazardous Materials Safety, HAZMAT Safety, US Department of Transportation
 Transportation Safety InstituteUS, Department of Transportation
National Transportation Safety Board, NTSB, USA 
 Federal Aviation Administration, FAA, USA

International Maritime Organization -IMO
International Maritime Organization Circulars

International Organization for Standardization - ISO

Dangerous Goods International Training Center, DGI, USA
Transportation Safety Board of Canada
Civil Aviation Safety Authority, Australia
Hazardous Materials Advisory Council, HMAC, Internationell.

Hazardous Materials  Training, Transportation and Consultative Services

Miljö, Avfall etc.
Naturvårdsverket

FN/UNEP Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
UCLA Center for Environmental Risk Reduction and Pollution Prevention, University of California, Los Angeles, USA.
US Environmental Protection Agency - EPA, USA.
Centre for Environmental Risk, CER, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, UK.
National Institute of Environmental Health Sciences, USA
Environmental Health Safety, UCLA, USA
Center for Environmental Risk Reduction, CERR, UCLA, USA

Räddningstjänst, katastrofhantering etc.
Statens räddningsverk - SRV
Överstyrelsen för civil beredskap - ÖCB

Federal Emergency Management Agency (FEMA), USA.
State Emergency Management Agency , SEMA, USA
National Response Team (NRT), USA
NRTs länkdatabas
Chemical Emergency Preparedness and Prevention Office - CEPP, Environmental Protection Agency, USA.
National Emergency Resource Information Network - NERIN, USA

Hazards & Risks Virtual Library, Australien.

Referens litteratur m.m.
Hazardous Materials and Safety - A Guide to Reference Sources
 

Övrigt
Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK
 
 

Senast ändrad 2001-11-26
© RiskNet/FOI