Kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen

Beredskap

Det är framför allt kommunernas räddningskårer och de kemikaliehanterande industrierna som har resurser att tillgå vid kemikalieolyckor. Resurserna finns främst i form av personal och materiel för "normala" kemikalieolyckor. Vid sk. §43-anläggningar (där det finns risk för allvarliga skador på människor och miljö) finns enligt räddningstjänstlagen (SFS 1986:1102)  möjlighet att ställa krav på anläggningsägaren att hålla eller bekosta skäliga resurser. Samhällets resurser mot kemikalieolyckor har nyligen inventerats av SRV (Regionala resursbaser mot kemikalieolyckor ñ behov och möjligheter, SRV, rapport på remiss).

I övrigt när det gäller ansvarsförhållandena för statliga, kommunala och andra organ i fråga om  kemikalieolyckor och utsläpp av farliga ämnen kan det kronologiskt delas upp i tre delar :

Inom ramen för såväl statliga, regionala, kommunala som andra organisationers verksamheter bedrivs det ett omfattande arbete med att på olika sätt minska riskerna med den kemikalihantering som sker i samhället. Till det som nämns under de tre föregående punkterna kan man t.ex. lägga: EUs regler för att förebygga och begränsa olyckor med farliga ämnen vid fasta anläggningar (direktiv 82/501/EEG med ändringar) har nyligen kraftigt reviderats. De nya och betydligt mer omfattande kraven återfinns i "Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996  om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår". Direktivet trädde i kraft 1997-02-03 och skall vara infört i svensk lagstiftning och tillämpas senast 1999-02-03. För att lägga fram förslag till den lagstiftning som krävs har en utredning tillsatts och dess slutbetänkande "Säkrare kemikaliehantering", SOU 1998:13, är nu ute på remiss. I direktiven anges bl a att medlemsländerna skall rapportera olyckor vid verksamheter som omfattas av direktivet till EUs Major Accident Reporting System (MARS) som regelbundet skickar rapporter om olyckor inom EU tillbaka till medlemsländerna. I Sverige ansvarar Räddningsverket för denna rapportering.
 
Senast ändrad 1999-11-15
© RiskNet/FOI