IT-relaterade hot


 
Teknik- och samhällsutvecklingen har lett till att vi för i stort sett alla verksamheter i samhället är starkt beroende av IT-baserade informationssystem. Utvecklingen med bl.a. utnyttjande av Internet-standarder i många sammanhang och med allt större sammanlänkning av system leder till större beroenden, som kan vara grund för ökad sårbarhet. Motsatsen, att systemen i vissa hänseenden blir robustare, är också tänkbart.

Med denna utveckling följer ett antal nya hot och risker (varav en del beskrivs i avsnittet sårbarheter i informationssamhället) där icke-militära hot och svåra påfrestningar i fredstid tillmäts allt större betydelse för nationella intressen och nationell säkerhet. Konventionella vapen har kompletterats med IT-relaterade vapen som kan användas för att komma åt, påverka eller utnyttja information och informationssystem.

Ett av dessa nya, IT-relaterade hot som diskuterats bland forskare under de senaste åren är informationskrigföring (på engelska Information Warfare, IW). Detta begrepp har än så länge ingen enhetlig definition (se avsnittet om definitioner) men kan innebära det kvalificerade hot som kan tänkas uppkomma då en antagonist med avsikt och syfte och på ett omfattande sätt påverkar kritiska och informationsberoende delar av samhället för att hota nationella intressen. (Angreppen kan tänkas inträffa under hela spektrumet från fred till kris och krig.)  Särskilt kritiska är de infrastrukturer som utgör förutsättningen för informationssamhället, nämligen tele- och datakommunikationssystemen men även de styr- och kontrollsystem som sköter t.ex. elförsörjningen, betalningstjänsterna och transportsystemen
 

Textunderlag för IT-relaterade hot se redaktionen
 

Senast ändrad 2000-04-03
© RiskNet/FOI