Störningar i elförsörjningen


De allra flesta verksamheter i samhället är så beroende av el att praktiskt taget ingenting fungerar om det uppstår långvariga avbrott i tillförseln. Tillgången på el är en förutsättning för att annan teknisk försörjning skall fungera. El behövs för såväl produktion, distribution som användning av vatten, energi och energiråvaror, samt för avlopps-, avfalls- och materialhantering. Telekommunikations- och datasystemen är även i hög grad beroende av el för att fungera.

Elsystemet är byggt för hög driftsäkerhet, men sårbart för skadegörelse och sabotage. Framför allt gäller detta kraftledningsnätet. Störningar i kraftsystemet kan medföra omfattande konsekvenser för hela landets elförsörjning. Problemen vid ett avbrott i elförsörjningen blir särskilt stora om det 
är kallt ute och avbrottet drabbar stora områden. Det finns anordningar för reservkraft på många håll i samhället men långt i från i den utsträckning som ett robust samhälle fordrar.
 
 

Textunderlag för störningar i elförsörjning se redaktionen

Senast ändrad 2002-03-07
© RiskNet/FOI