Störningar i elförsörjningen

Tidskrifter, Litteratur & Referenser

Här följer en lista över tidskrifter och litteratur som är av intresse inom området störningar i elförsörjningen.

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga referenser eller om Du har synpunkter på hur en litteratur & tidskriftssida skall se ut så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.

Tidskrifter

Energimagasinet

ERA, Elektricitetens rationella användning
 

Referenser

ABB Handbok elkraft. ABB, 1993.

Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Regeringens skrivelse, Skr 1998/99:33, 1998.

Den tekniska infrastrukturens sårbarhet, funktion och säkerhet. Dellgar, U. m fl., ÖCB, 2001.

Effektiv drift och planering av kraftsystem. Söder, L., Inst. för Elkraftteknik, KTH, 1998.

ELFORSK forskning och utvecklingsplan för 2000 respektive 2001. ELFORSK, 2000 och 2001.

Elförsörjning i ofred. Delbetänkande av Ellagstiftningsutredningen, SOU 1995:51, 1995.

Leveranskvalitet. Svenska Elverksföreningen, 1991.

Power Systems in Emergencies; From Contingency Planning to Crisis Management. Knight, U, G, Wiley, 2001.

Rapport från genomgång av delfunktionen Elförsörjning. Dnr 5-621/99, ÖCB, 1999.

Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Regeringens skrivelse, Skr 1998/99:33, 1998.

Svåra påfrestningar. Säkerheten inom el-, tele-, rundradio vid ett nytt försvarsperspektiv,  Frost , C, Molin, S, Pettersson, U, Ånäs, P, FOA-R--96-00257-1.2--SE, FOI, 1996.

Säker elförsörjning. Betänkande av kommissionen om elförsörjningens sårbarhet, SOU 1984:69,1984.

Utan el stannar Sverige. Delbetänkande av Hot- och riskutredningen, SOU1995:20, 1995.

Litteratur 

El - till vad?, C. Frost, S. Molin, FOI, 1994. Rapporten är ett sammandrag av EPIK - Energiproblem i krig (Hemlig) FOI, 1994.

Elavbrott - konsekvenser och motåtgärder, L. Dovner m fl., FOI rapport D 10043, FOI, 1996.

Elavbrotten i Auckland, Molin, S, Fischer, G, FOI, 2001. Pdf-version

Isstormen i Kanada, Fischer, G, Molin, S, FOI, 2001. Pdf-version.

Värmeförsörjning vid långvariga elavbrott, Energimyndigheten, rapport 1998:1, 1998
 
Den tekniska infrastrukturens sårbarhet, funktion och säkerhet, el, värme, vatten och avlopp TIS. Problemanalys, utvecklingstendenser och kunskapsläge.  Dellgar, U,  Molin, S, Thörnquist, I, Zetterberg, K,. delrapport juli 1997.


Senast ändrad 2002-03-12
© RiskNet/FOI