Översvämningar och dammbrott


Svåra översvämningar har under åren drabbat stora områden längs flera älvsystem eller andra vattendrag i landet. En svår översvämning skedde 1995, då  vårfloden i mellersta och norra Sverige blev mycket omfattande. Vattenflödet var i några vattendrag det högsta som hade uppmätts under hela 1900-talet. De största skadorna uppstod i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Stora översvämningar förekom även i Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Under de senaste två decennierna har omfattande översvämningar i älvsystem eller andra vattendrag förekommit även åren 1977, 1985, 1986 och 1993.

De kraftiga översvämningarna i Oreälven år 1985 ledde till att dammen vid Noppikoski kraftverk raserades. Kostnaderna för de skador som uppkom på anläggningen och på skogen längs älven samt för räddningstjänsten uppskattades till närmare 200 miljoner kronor. Ett ras i en mindre damm i ett biflöde till Klarälven år 1973 krävde ett människoliv. Flera tillbud har under åren inträffat i både stora och små dammar. Som exempel kan nämnas otäthet i berggrunden år 1983 orsakade ett läckage i Sourvadammen. Erfarenheten visar att det i världen varje år inträffar i genomsnitt ett stort dammras. (Regeringens proposition 1996/97:11, sid 70-71)
 

Textunderlag för översvämningar och dammbrott se redaktionen
 

Senast ändrad 2000-01-25
© RiskNet/FOI