Översvämningar och dammbrott

Länkar

Obs! Om du tycker att det saknas viktiga länkar så uppskattar vi om Du  skickar dina synpunkter till redaktionen.
Hydrologi
Dammsäkerhet
Översvämningar
Räddningstjänst, katastrofhantering etc.
Forskningsorganisationer och forskningsinstitutioner
 


Hydrologi

Sverige

Biblioteket Bygg, Lunds Tekniska högskola
Lunds tekniska högskolas forskningsbibliotek som drivs av avdelningarna Byggnadsekonomi, Byggnadsfysik, och Konstruktionsteknik. Här kan man hitta forskningslitteratur och databaser inom de olika ämnesområdena och en intressant Länksamling

Jordbruksverkets vattenenhet
På Jordbruksverkets vattenenhets hemsida finns information om utförande av dammar, kostnader och ansvar för dammägare etc.

Lunds tekniska högskola- institutionen för teknisk vattenresurslära
Hemsida med forskningsprojekt, forskningsanslag, listor över publikationer m.m.

SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Institutet bedriver bland annat forskning och utveckling för att ta fram säkrare riskbedömningar för översvämningar, skogsbränder etc. På hemsidan finns flera databaser med beräkningar och observationer.

Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet 
Vid institutionen bedrivs forskning som spänner över ett brett fält; från frågeställningar om atmosfären, i jordskorpan, på jordytan ner till jordens kärna

Uppsala Vattencentrum
Uppsala Vattencentrum är en gemensam inrättning för olika enheter inom Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet,  Livsmedelsverket och SGU, där det bedrivs undervisning och forskning inom ämnesområdet vatten.

Lars Anderbergs websidor om hydrologi
En presentation av hydrologi finns på denna hemsida, även andra ämnen relaterade till vatten beskrivs.

Kanada

National Water Research Institute 
Ett av världens ledande centra inom forskning som rör färskvatten.

USA

U.S. Bureau of Reclamation
En myndighet med ansvar för att sköta, utveckla och skydda vattentäkter på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt.

HydrologyWeb
Länkar om hydrologi från hela världen

Environmental Protection Agency EPA
Myndighet med uppgift att skydda människors hälsa och den naturliga miljön- luft, mark och vatten.

National Climatic Data Center 
Amerikansk sida med aktuella väder- och klimatobservationer.

USGS US Geological Survey
U.S Geological Survey's hemsida med förteckning över miljöforskning

USGS Water Resources of the United States
U.S Geological Survey's information som rör vattenresurser i USA, vattendata, hälsotillstånd i vattendrag m.m.

USGS WRD--Regional and Local Offices
U.S Geological Survey. Information om vattentäkter på delstatsnivå i USA

USGS NWISWeb
U.S Geological Survey. Om ytvatten, grundvatten och vattenkvalitet.

USGS Water Resources in California
Hemsida om vattentäkter i Kalifornien, USA.

California Rivers Assessment
Databas med information om Kaliforniens vattendrag.


Dammsäkerhet

International Commission on Large Dams - ICOLD
Internationell organisation som är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom dammteknik.

USA

Washington State Department of Ecology, Dam Safety Office
Miljödepartementet i Washingtons hemsida innehåller mycket information om dammar, vattenkällor och vattenkvalitet

Översvämningar

USA

Floodplain Management Web Site
Hemsida med information om hur allmänheten kan skydda sina hem mot översvämningar, artiklar om hydrologi m.m.
 


Räddningstjänst, katastrofhantering etc.

Sverige

Statens räddningsverk - SRV
Här hittar man information om räddningstjänsten och riskhantering med bl.a. publikationer, utbildningar och länkar.

Styrelsen för psykologiskt försvar
Styrelsen bedriver forskning kring samhällskommunikation och information under såväl ostörda förhållanden som kriser. På hemsidan finns bl.a. forskningsrapporter och nyhetsbrev om krisforskning

Överstyrelsen för civil beredskap - ÖCB
Överstyrelsen arbetar för ett robust och säkert samhälle som kan hantera svåra påfrestningar och kriser. ÖCB arbetar därför förebyggande i syfte att minska sårbarheten inom viktiga samhällsfunktioner.

USA

Disaster Resources
Förberedelser och återuppbyggnad inför katastrofer.

Federal Emergency Management Agency (FEMA)
FEMA är en federal myndighet med uppgift att genom ett riskbaserat program verka för att reducera konsekvenser för liv och egendom vid alla typer av olyckor.

National Response Team (NRT)
[NRT-länkdatabas]
Myndighet som har ansvaret vid olje- och kemikalieolyckor. Hemsidan innehåller bl.a. rapporter och länkar.

Natural Hazards Center
University of Colorado, Boulder. På hemsidan finns aktuell information, publikationer och databaser.

National Emergency Resource Information Network - NERIN
Nätverk för återuppbyggnad efter katastrofer.

Australien

Emergency Management Australia (EMA)
EMA är en myndighet med ansvar för såväl naturrisker som tekniska risker. Myndigheten har också ansvar för olika former av katastrofinsatser. På hemsidan finns artiklar, information och många bra länkar till hela världen.

Hazards & Risks Virtual Library
Hemsidebibliotek över risker med indelning efter land, typ av olycka eller katastrof.

Forskningsorganisationer och forskningsinstitutioner
Sverige

Naturvetenskapliga forskningsrådet -NFR
Rådet tar initiativ till och finansierar forskning inom de naturvetenskapliga ämnesområdena. Här kan man söka ekonomiska stöd, få information om forskning, internationellt samarbete och hitta länkar.

Safari
Högskoleverkets databas med forskningsinformation.

Statens Geotekniska Institut
SGI är statens expert på geotekniska frågor och arbetar med forskning, rådgivning, information och säkerhetsfrågor. Man arbetar för att      minska riskerna för naturolyckor i form av ras, skred, eller i samband med översvämningar. På hemsidan finns publikationer, info om aktuella kurser och konferenser och en egen databas.

Australien

Australian Geological Survey Organisation - AGSO
Forskningsorganisation i Australien inriktad på geologi med geologiska kartor, tidningsartiklar och databaser.

Länklistor

Civil Engineer's Mega Bookmark
Här kan man hitta forskningslitteratur och databaser inom de olika ämnesområdena.

Ten Links Engineering Disciplines

 

Senast ändrad 2001-11-26
© RiskNet/FOI