Översvämningar och dammbrott

Beredskap

Dammägarnas numera strikta ansvar för dammbrott har givit ännu större vikt åt dammsäkerhetsarbetet inom kraftföretagen. Dammägarna har genom Svenska kraftverksföreningens initiativ tagit fram "Riktlinjer för kraftföretagens dammsäkerhet". Tillsammans med SMHI har man också tagit fram "Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar". Dessa två dokument har  antagits av kraftindustrin. Riktlinjerna delar in dammarna i olika konsekvensklasser beroende på hur stora riskerna är för skador på människor och egendom. Grad av övervakning, dimensioneringskriterier etc. bestäms även av den konsekvensklass dammen ingår i.

I övrigt när det gäller ansvarsförhållandena för statliga, kommunala och andra organ i fråga om översvämningar och dammbrott kan det kronologiskt delas upp i tre delar :

Utöver detta pågår det för närvarande (september 1998) en diskussion om  flera organs uppgifter och ansvarsområden. Det gäller bl.a. Dammsäkerhetsdelegationen och Dammsäkerhetsrådet. I älvsäkerhetsutredningen (SOU 1995:40, Älvsäkerhet : betänkande / av Utredningen om dammsäkerhet och höga flöden) gavs bl.a. nedanstående  förslag.

Dammsäkerhetsdelegationen föreslogs få i uppgift att:

Dammsäkerhetsrådet föreslogs få i uppgift att: