Forum för forskning om hot och risker i samhället


RiskNet är ett forum för utbyte av information om forskning och annan kunskapsutveckling kring hot och risker i samhället.

RiskNet syftar till att:
· tillgodose behovet av samordning på forskarnivå
· identifiera nya forskningsprojekt
· identifiera potentiell forskningsfinansiering
· undvika dubbelarbete inom olika forskningsområden
· underlätta utnyttjande av forskningsresultat
· sprida intresset för forskning om hot och risker

RiskNet är ett stöd för att snabbt kunna formera kompetenta studiegrupper för att studera svåra påfrestningar i Sverige och i andra länder.

RiskNet drivs av en redaktion bestående av tre forskare vid FOI i Stockholm. Redaktionen har knutit till sig ett nätverk av forskare som inom olika områden samlar in och bearbetar information för denna webplats.

Bakgrund

I prop. 1996/97:11 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred konstaterar regeringen att det är angeläget att forskningsverksamhet som syftar till en ökad säkerhet och ett bättre skydd inför fredstida hot och risker ökar och att resultatet av sådan forskning kan nyttiggöras.

Hot- och riskutredningen betonade i sitt huvudbetänkande (SOU 1995:19) att det krävs en samordning mellan myndigheter som beställer och finansierar forskning. Konkurrens mellan forskare är enligt utredningen bra för resultaten, men för att skapa kontinuitet och systematik inom forskningsverksamhet krävs samordning, dels mellan olika beställare och dels mellan olika avnämare. En fungerande samordning kan även bidra till att resurser används på ett effektivt sätt och att forskning inom viktiga kunskapsområden inte faller bort.

För att initiera gemensamma forskningssatsningar samt åstadkomma förbättrad samverkan vad gäller forskning om nya hot och risker inrättade regeringen en särskild arbetsgrupp med representanter från ett antal myndigheter och organisationer (prop. 1996/97:11).

Hot- och riskområdet är omfattande och spänner över många olika forskningsområden. Man kan också konstatera att det inom flera hot- och riskområden finns ett antal grundläggande och gemensamma problem. Ett sätt att höja kvaliteten i hot- och riskforskningen kan vara att öka samverkan mellan forskare från olika vetenskapliga discipliner. Ett ökat informationsutbyte och samarbete på forskarnivå kan också bidra till att forskningsresultat från skilda områden kan nyttiggöras i ökad utsträckning.

I propositionen föreslår regeringen att ett nätverk på forskarnivå inrättas för att tillgodose behovet av samordning när det gäller forskningen om nya hot och risker. Eftersom de nya hoten och riskerna i samhället är av både civil och militär karaktär så har FOI i uppdrag att vara sammanhållande för ett sådant nätverk. Nätverket kan enligt regeringen utnyttja modern informationsteknologi för informationsutbyte.
 

Senast ändrad 2004-01-09
© RiskNet/FOI