Oexploderad ammunition


Inom Sveriges gränser har försvarsmakten sedan många år disponerat hundratals områden som militära övningsområden och skjutfält. Den sammanlagda arean av dessa områden är ca 150.000 ha. Under årens lopp har en stor mängd oexploderad ammunition ("blindgångare") ansamlats under markytan inom många av dessa områden, dvs. OXA som man av ekonomiska och tekniska skäl inte kunnat lokalisera och röja efter genomförda övnings- och provskjutningar. Så länge marken kvarstår som militärt övningsområde utgör OXA knappast någon fara för allmännheten.

I och med den pågående omstruktureringen av försvarsmakten blir dock många övningsfält överflödiga och kan övertas av nya ägare (oftast kommuner). I detta sammanhang utgör OXA-förekomst en viktig riskfaktor som måste beaktas vid de diskussioner som föregår beslut om eventuellt nytt, civilt markutnyttjande. Eftersom en 100 %-ig röjning av ett större område är förknippat med oerhörda kostnader och ofta innebär en oacceptabel miljöförstöring måste ett beslut om marköverlämnade föregås av en omsorgsfull OXA-riskanalys.


 Textunderlag för störningar i oexploderad ammunition se redaktionen

Senast ändrad 2004-01-09
© RiskNet/FOI