Oexploderad ammunition

Forskning

 
Forskningen på OXA-området bedrivs på två nivåer: dels vad gäller metoder för lokalisering och röjning, dels vad gäller modellering av risker och hanteringsstrategier som underlag för prioritering av de områden som skall karteras, jämte ambitionsnivåer beträffande kartering/röjning.

Beträffande den rent tekniska sidan av problemet synes man ännu inte gjort några väsentliga framsteg jämfört med det konventionella letandet via magnetiska detektorer. Splitter utgör ett stort problem i sammanhanget, eftersom detta ger upphov till många tidskrävande falsklarm.

Det pågår dock ett intensivt utvecklingsarbete som syftar till framtagning av detektorsystem där man med hjälp av avancerad databehandling av signaler från flera olika sensorer samtidigt försöker selektera bort splitter och andra störningskällor från de verkliga signalerna.

I Sverige har en tvärvetenskaplig arbetsgrupp med stöd från FOI arbetat med OXA-problematiken sedan våren 2002. Genom att tillämpa så kallad morfologisk analys har arbetsgruppen strukturerat problemkomplexet och utvecklat en prototyp till en riskhanteringsmodell och en process för riskhantering av OXA i samband med avveckling av övnings- och skjutfält.

I rapporten "Att lära sig leva med OXA" beskrivs ovannämnda riskhanteringsmodell ingående. Rapporten ger även en djupare inblick i OXA-problematiken som sådan.

I en kortversion av rapporten "OXA-light" beskrivs riskhanteringsmodellen mera översiktligt.

 

 

 

Senast ändrad 2004-01-13
© RiskNet/FOI